Postanowienia ogólne

W treści Serwisu WWW zawarte zostały zastrzeżenia dotyczące praw własności i praw autorskich, których należy przestrzegać. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w zakładce Informacje dotyczące praw autorskich i znaków towarowych. Kopiowanie, powielanie, ponowne publikowanie, umieszczanie na serwerze, rozpowszechnianie, przesyłanie, umieszczanie na stronach internetowych, a także korzystanie z Serwisu WWW oraz z wszelkich treści w nim zawartych do tworzenia prac pochodnych bez wcześniejszej zgody PIANKOL s.c. jest zabronione. PIANKOL s.c. udziela Użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego zezwolenia na korzystanie z dostępu do Serwisu WWW i wyświetlanie treści w nim zawartych, wyłącznie na własnym komputerze oraz w ramach niekomercyjnego korzystania z niniejszego serwisu. Zezwolenie takie udzielane jest pod warunkiem, że Użytkownik nie będzie modyfikować treści zawartych w Serwisie WWW, pozostawi bez zmian zastrzeżenia dotyczące praw własności, w tym praw autorskich i znaków towarowych, oraz zaakceptuje wszelkie warunki i uwagi dołączone do treści Serwisu WWW lub w inny sposób w nim zawarte. Bez względu na powyższe postanowienia, całe oprogramowanie i inne materiały dostępne do pobrania lub wykorzystania za pośrednictwem Serwisu WWW, objęte odrębnymi warunkami licencji, warunkami korzystania lub zastrzeżeniami będą podlegać takim licencjom, warunkom i zastrzeżeniom. Nieprzestrzeganie warunków i zastrzeżeń zawartych w Serwisie WWW spowoduje automatyczne i natychmiastowe cofnięcie udzielonych Użytkownikowi uprawnień, bez wcześniejszego powiadomienia. W takiej sytuacji Użytkownik będzie zobowiązany do natychmiastowego zniszczenia wszelkich kopii pobranych materiałów znajdujących się w jego posiadaniu lub przez niego kontrolowanych. Z wyjątkiem ograniczonego zezwolenia udzielonego w poprzednim akapicie, PIANKOL s.c. nie udziela Użytkownikowi jakichkolwiek wyraźnych czy domniemanych praw ani licencji w zakresie jakichkolwiek patentów, znaków towarowych, praw autorskich czy innych praw dotyczących własności intelektualnej. Użytkownik nie może przenosić treści zawartych w Serwisie WWW do innych serwisów internetowych ani też na inne nośniki informacji.

Relacje handlowe

W Serwisie WWW mogą znajdować się odsyłacze i odniesienia do stron lub źródeł dotyczących produktów lub usług stron trzecich. PIANKOL s.c. nie składa zapewnień, nie udziela gwarancji ani nie podejmuje zobowiązań w zakresie serwisów WWW stron trzecich lub zasobów informacyjnych należących do takich stron trzecich (w tym serwisów WWW Lenovo), które mogą być przywoływane lub dostępne za pośrednictwem stron internetowych prowadzonych przez PIANKOL s.c. (w tym za pośrednictwem odsyłaczy). Umieszczenie odsyłacza do serwisu WWW strony trzeciej nie oznacza, że PIANKOL s.c. popiera zawartość takiego serwisu lub korzystanie z niego ani że udziela poparcia właścicielowi takiego serwisu. Ponadto PIANKOL s.c. nie jest stroną w jakichkolwiek transakcjach, które Użytkownik może zawierać z innymi podmiotami, ani też nie ponosi za takie transakcje odpowiedzialności, nawet jeśli Użytkownik uzyskał informacje na temat innych podmiotów lub został do nich odesłany za pośrednictwem stron internetowych PIANKOL s.c.. Zgodnie z tymi zasadami Użytkownik, poprzez korzystanie z serwisu WWW, potwierdza i wyraża zgodę na fakt, iż PIANKOL s.c. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak dostępności do takich zewnętrznych stron lub źródeł informacji ani też za ich treść, usługi, produkty oraz inne materiały dostępne za pośrednictwem takich stron. W momencie uzyskania dostępu do serwisu WWW prowadzonego przez stronę trzecią, Użytkownik winien zdawać sobie sprawę, iż PIANKOL s.c. nie kontroluje treści tam zamieszczonych, nawet jeśli serwis taki zawiera logo PIANKOL s.c.. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek podjęcia środków ostrożności w celu zabezpieczenia się przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi programami o potencjalnie niszczącym działaniu oraz obowiązek ochrony posiadanych przez siebie informacji w zakresie, jaki Użytkownik uzna za właściwy.

Odsyłacze do Serwisu WWW

Wszystkie odsyłacze do Serwisu WWW muszą zostać zatwierdzone na piśmie przez PIANKOL s.c., z wyjątkiem tych odsyłaczy i stron aktywowanych za pomocą takich odsyłaczy, które (1) nie tworzą ramek, w których wyświetlane są strony Serwisu WWW ani nie wykorzystują innej techniki, która zmienia w jakikolwiek sposób wygląd zewnętrzny zawartości tego serwisu; (2) nie wprowadzają w błąd w kwestii relacji Użytkownika z PIANKOL s.c.; (3) nie sugerują, że PIANKOL s.c. akceptuje lub popiera Użytkownika, jego serwis WWW czy oferowane przezeń produkty lub usługi; oraz (4) nie stawiają PIANKOL s.c. w fałszywym ani mylnym świetle lub w jakikolwiek inny sposób narażają na szwank reputacji (goodwill) PIANKOL s.c. związanej z nazwą i/lub znakami towarowymi PIANKOL s.c.. Dodatkowym warunkiem jest zgoda Użytkownika na fakt, iż PIANKOL s.c. może w dowolnym czasie i według własnego uznania cofnąć Użytkownikowi prawo zamieszczania odsyłacza do Serwisu WWW. W takim przypadku Użytkownik zobowiązuje się natychmiast usunąć wszystkie odsyłacze do Serwisu WWW oraz zaprzestać korzystania ze znaków towarowych PIANKOL s.c..

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM PRZYPADKU PIANKOL s.c. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC STRON TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, POWODUJĄCE NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH ORAZ ZA SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY), MAJĄCE ZWIĄZEK LUB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z SERWISU WWW LUB Z INNYCH SERWISÓW BĄDŹ ZASOBÓW DOSTĘPNYCH ZA JEGO POŚREDNICTWEM LUB W NIM PRZYWOŁANYCH, ZA UŻYWANIE, POBIERANIE CZY KORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, INFORMACJI, PRODUKTÓW CZY USŁUG. W SZCZEGÓLNOŚCI PIANKOL s.c. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI, PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH, NAWET JEŚLI PIANKOL s.c. ZOSTAŁ WYRAŹNIE POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD. ZASTRZEŻENIE TO I ZRZECZENIE SIĘ ODSZKODOWANIA MA ZASTOSOWANIE WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ, BEZ WZGLĘDU NA FAKT, CZY WYNIKAJĄ ONE Z WARUNKÓW UMOWY, GWARANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ CZY INNYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH.

Do szczególnych materiałów, produktów, oprogramowania i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu WWW mogą mieć zastosowanie dodatkowe lub odmienne warunki i uwagi. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności, warunki i uwagi dodatkowe lub odmienne będą mieć znaczenie rozstrzygające nad niniejszymi Warunkami korzystania z Serwisu WWW. Więcej informacji znajduje się w odpowiedniej umowie lub uwagach.